ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
 
ท่าอากาศยานอุดรธานียินดีต้อนรับ WELCOME TO UDONTHANI AIRPORT
MENU

ท่าอากาศยานอุดรธานี  
ท่าอากาศยานอุดรธานีเป็นส่วนราชการ สังกัดกรม
ขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมกิจการขนส่งทางอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ตลอดจนความตกลงและอนุ
สัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมทั้งบริ
การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยาน
   
 
นายเรวัตร ปานมงคล
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธาน
 
 
หน่วยงานภายใน
 
ข้อมูลพื้นฐานท่าอากาศยนอุดรธานี

 

 
ลักษณะทางกายภาพ
 
สายการบิน

 

บริการข้อมูล
 
 
เชื่อมโยงเว็บไซต์
กรมการขนส่งทางอากาศ
จังหวัดอุดรธานี
 
 
   
   
 
 
ติดต่อท่าอากาศยานอุดรธานี
 
 
ท่าอากาศยานอุดรธานี 224 ม.1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-4426, 0-4224-6804